Bescherming persoonsgegevens

Het Coöperatief WijBedrijf Dieze U.A. hecht bijzonder veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens haar leden, klanten, en andere betrokkenen. Zij mogen van ons als bewonerscoöperatie verwachten dat wij deze gevoelige informatie zorgvuldig behandelen en beveiligen. Wij doen dit door bij het verwerken van de persoonsgegevens ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verdere privacy wetgeving.

De medewerkers van het WijBedrijf verwerken verschillende persoonsgegevens in het kader van communicatie en administratieve doeleinden. Deze gegevens worden alleen aan partijen verstrekt die hoogstnoodzakelijk zijn om één of meerdere projecten te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan de gemeente Zwolle voor het kunnen huren van de zonnepanelen, of Enexis (netbeheerder) waarbij de zonnepanelen aangemeld moeten worden. Waar nodig zullen met deze partijen verwerkingsovereenkomsten gesloten worden, om er zeker van te zijn dat verstrekte gegevens worden verwerkt en beschermt conform de AVG.

In dit statement is te vinden welke gegevens het Coöperatief WijBedrijf Dieze U.A. verzamelt en wat hiermee wordt gedaan. Dit statement geldt voor alle benaderde bewoners, bedrijven, en aanstaande- huidige- of ex – leden.

Momenten waarop persoonsgegevens verzameld worden

Voor het op een juiste wijze uit kunnen voeren van het project, zodat het beloofde voordeel voor u geborgd kan worden, wordt op een aantal momenten persoonsgegevens van u verzameld. Dit gebeurd bij:

 1. Diverse contactmomenten (persoonlijk, telefonisch en per mail) tussen het WijBedrijf en u;
 2. Bij het opstellen en ondertekenen van een lidmaatschap, en of een bij een project aanvullend horende overeenkomst, om deel te kunnen nemen aan één van de projecten van het Coöperatief WijBedrijf Dieze U.A..

Type persoonsgegevens

Het WijBedrijf legt, binnen de bedoelingen van dit privacy statement, de volgende persoonsgegevens vast:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres met bijbehorend EAN nummer van uw energie aansluiting;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Betaalgegevens.

Vanzelfsprekend worden niet in iedere situatie alle bovenstaande persoonsgegevens opgeslagen. Bij deelnemers in projecten is voor identificatiedoeleinden ook een kopie van het ID-bewijs benodigd. Tot slot kan het voor een project (bijvoorbeeld bij het zonnepanelenproject) voor aangaan van het contract nodig om het energieverbruik te weten.

Gebruik /verwerking van persoonsgegevens

Het Coöperatief WijBedrijf Dieze U.A. kan uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 1. Leden- en projectadministratie;
 2. Het informeren van partners als de gemeente Zwolle (in relatie tot een aanvraag op de subsidie ‘Duurzame Ontwikkeling Dieze Oost – Zwolle’) of Enexis (voor aanmelding van bijvoorbeeld zonnepanelen) als dit nodig is;
 3. Identificatiedoeleinden bij het aangaan van overeenkomsten;
 4. Correct adviseren over een af te sluiten lidmaatschap, of aanvullende overeenkomst. Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Het Coöperatief WijBedrijf Dieze U.A. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Daarbij maakt het WijBedrijf een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten conform de privacywetgeving. De bewaartermijn voor uw gegevens is bij ons nooit langer dan 15 jaar. Zo lang duurt een postcoderoosproject immers. Mocht u eerder besluiten te stoppen met de participatie in een postcoderoosproject, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens conform de normeringen van de AVG nadat de energiebelastingkorting voor een laatste maal administratief verwerkt is.

Uw rechten

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verzameld (bijvoorbeeld een lid), heeft het recht om aan het WijBedrijf te vragen of er persoonsgegevens van hem/ haar worden verwerkt. Als dit het geval is staat de betrokkene in zijn/ haar recht om, ten opzichte van de bij het WijBedrijf bekende persoonsgegevens, van de volgende zaken gebruik te maken:

 1. Het inzien van welke gegevens bij ons bekend zijn;
 2. Het wijzigen van foutieve gegevens;
 3. Het verwijderen van gegevens, indien dit niet conflicteert met wettelijke verplichtingen;
 4. Het beperken van welke gegevens worden verwerkt;
 5. Kennis krijgen van verwijdering of beperking van verwerking;
 6. Het overdragen aan derden van gegevens, in een gangbare vorm van ons ontvangen;
 7. Bezwaar te maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming;
 8. Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming indien dit hem of haar in aanmerkelijke mate treft (bijvoorbeeld in het geval van rechtsgevolgen).

Wijzigingen

Het Coöperatief WijBedrijf Dieze U.A. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement. De meest recente versie zal te allen tijden beschikbaar zijn op onze website.

Contact

Indien u vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, het privacy statement of andere zaken rondom privacy kunt u contact opnemen met ons door een mail te sturen naar: info@wijbedrijfdieze.nl